Algemene voorwaarden

     

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORTDUREND TALENT

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door Voortdurend Talent ten behoeve van opdrachtgever.

2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door Voortdurend Talent zijn bevestigd.

3. Op de betrekkingen tussen Voortdurend Talent en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Opdrachtgever is iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van Voortdurend Talent gebruikt maakt.

5. Kosten zijn alle door opdrachtgever geaccordeerde aan derden betaalde kosten gemaakt door Voortdurend Talent in het kader van de vervulling van de opdracht.

OPDRACHT

6. Voortdurend Talent stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.

7. Zodra de opdracht, in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, door beide partijen is ondertekend, start Voortdurend Talent de overeengekomen activiteiten.

8. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe.

9. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. Voortdurend Talent beschouwt de in rekening gebrachte factuur als vergoeding van de gemaakte kosten alsmede de met de opdrachtgever overeengekomen extra kosten.

10. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd door de opdrachtnemer. Voortdurend Talent neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Voortdurend Talent behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen.

11. Voortdurend Talent sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – door of namens Voortdurend Talent.

12. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die Voortdurend Talent nodig heeft. Als Voortdurend Talent daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Voortdurend Talent kosteloos een eigen werkruimte met telefoon- en internetaansluiting.

13. In geval van een interim-P&O-opdracht eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. Verlenging van de contractperiode dient, tenminste één maand voor het einde van de contractperiode, schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

14. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Voortdurend Talent opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Voortdurend Talent niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer. Indien Voortdurend Talent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

15. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen

16. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 behoudt Voortdurend Talent zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Voortdurend Talent zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren ontwikkeld.

TARIEF EN OVERIGE VOORWAARDEN

17. Voortdurend Talent hanteert voor interim P&O-opdrachten een tarief per dagdeel conform het gestelde in de offerte.

18. Voortdurend Talent hanteert voor loopbaan coaching of advies een vooraf afgesproken tarief voor de hele dienstverlening.

19. Voortdurend Talent hanteert een kilometervergoeding conform het gestelde in de offerte.

20. Voortdurend Talent zal de meer- en minderuren verrekenen.

21. Facturatie zal maandelijks geschieden.

22. De opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening.

23. Indien een factuur van Voortdurend Talent niet binnen de gestelde termijn is betaald is een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1,5% per kalendermaand, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

24. Reclames omtrent facturen zullen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij Voortdurend Talent zijn ingediend.

25. Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.